lámaašn

Sting, bite (of insects). ilámaaššaaš wawánɨm ‘the mosquito is stinging me’; lɨxlúy ilámaašɨn k̓úsina ‘a horsefly has stung the horse’.