mɨ́c̓ay

Root, tree root, any plant or tree root. mɨ́c̓ay áwa ‘it has a root’; paˀaníx̣ana tíi mɨc̓aynmí ‘they used to make a tea out of the root’; ittáwax̣ɨnx̣a pɨ́taat mɨ́c̓aykni ‘trees grow from the root’; nankmí mɨ́c̓ay ‘cedar roots’; šk̓apašwaynmí mɨ́c̓ay ‘rosebush root’. For edible or medicinal roots see x̣nít. [NP /ˀ´x̣s/; /sqʷt/ ‘tree root, stump’.]