mɨ́cq̓ɨl

Earwax. [WS mɨłt̓x̣ú; Y łɨmx̣át; NP /mcq̓l/.]