nɨ́š

Your older sister. iwinána nɨ́š ‘your older sister went’. See pát. nɨ́š. Root in tánšk ‘light a fire, burn’. [Cf. lɨ́s- ‘sparking, glittering’.]