qʷɨ́tn

Be stuck, be stalled. qʷɨ́tšaaš wɨx̣á ‘my foot is stuck (such as in mud)’; atumpíl iqʷɨ́tša mɨƛ̓ɨ́ƛ̓kpa ‘the car is getting stuck in the mud’; iqʷɨ́tna mɨƛ̓ɨ́ƛ̓kpa ‘he got stuck in the mud’; išapáqʷɨtna ‘he got him stuck in the mud’; páqʷtk ‘stick in’; tunáqʷtč ‘step on sharp object’. Ablaut: Y qʷáat ‘firmly affixed’. [NP /txc̓éˀk/.]