qʷɨtqʷɨ́t

Stickers, thistle (Cirsium undulatum, C. canadense, C. vulgare). itunáqʷtča x̣lák qʷtqʷɨ́tpa ‘he stepped on a lot of stickers’; qʷɨtqʷɨ́t patátuwi ‘Englemann spruce (Picea engelmannii)’. [NP /t´tux/, elk thistle, Cirsium scariosum; /c´ckak/, Canadian thistle, C. canadense; NW mɨcc̓ɨ́paaš; NP /hesl´ps/ ‘Englemann spruce, Picea engelmannii‘.]