q̓ʷɨ́pn

Bend, curve, fold. ku wána áw iq̓ʷɨ́pšamš K̓ʷsɨ́s ‘and the river now curves coming around Kennewick’; tamáq̓ʷɨp ‘fold’; támq̓ʷɨp ‘fold’ (dist.); wísxq̓ʷɨp ‘sew a hem’; wiyáq̓ʷɨp ‘curve (such as a road)’. Ablaut: q̓ʷáap ‘bent’. [NP /q̓ʷ´pn/.]