q̓áax̣

Clearing in forest, plain, treeless area. q̓áax̣ iwá ‘it’s a clearing’; q̓áax̣ iwá tiičám ‘the land is bare’; q̓áax̣panam níčta k̓úsi ‘you should put the horses in the clearing’. [NP /wak̓áy̓kit/.]