qaˀáat

Out of sight, secretive, in secret. qaˀáat áničɨnk ‘put it out of sight!’; čáwnam šína qaˀáat tún kúša ačanam kú pɨ́nɨm iq̓ínušamš x̣ʷáamični ‘you are not doing anything to anyone in secret when he sees you from on high’; qaˀáat iwá sɨ́nwit ‘it is a secret’. [NP /peeléy̓c/.]