qáˀay(č)

Suddenly sit, sit up suddenly. iqáˀayča k̓ʷapɨ́n páx̣at pútaaptit wɨx̣aní ‘suddenly the aforementioned centipede sat down’; ku aw kú iqáˀayča ‘and then he sat up’. [N qáˀayk; NP /tqex̣siˀlik/ (singular); /tqeteméyeq̓ik/ (plural).]