sx̣ɨ́x̣n

Be angry. isx̣ɨ́x̣ša ‘he is angry’; isx̣ɨ́x̣sa túkin ‘he’s angry about something’; isx̣ɨ́x̣na ‘he got angry’; sx̣x̣náwa ‘be angry at’; ísx̣ɨx̣n ‘infuriate, make angry’; sx̣ɨ́x̣ni ‘angry’. Ablaut: sx̣íix̣. [NE člákn; NW also líwati; NP /x̣íc̓emn/.]