x̣apiłmí

Knife. isapác̓ɨmka x̣apiłmí ‘he sharpened his knife’; ƛ̓áax̣ʷnam k̓ʷapɨ́n wapáwx̣ita kúušx̣i twínpaš ku kúušx̣i x̣apiłmí ‘you should get rid of all the aforementioned such as your rifle and knife’; kunam kʷaaná ánita k̓ʷapɨ́n twínpaš ku x̣apiłmí ‘and you will give the aforementioned rifle and knife to that one’; č̓ɨ́m x̣apiłmí ‘sharp knife’; pkʷáaš x̣apiłmí ‘dull knife’. [NP /wlc/.]