yipɨ́x̣ši

Downriver, downstream. ku iwá yipɨ́x̣ši ‘and it is downriver’; kúušx̣i yipɨ́x̣šikan iwá kskɨ́s níit ‘similarly downstream there is a little house’; ku ɨwínš iyáwaynama maykyipɨ́x̣šikni ‘and the man came floating further downstream’.