Anybody

šín ‘whoever, someone, somebody, anyone, anybody’.