Fast

kɨ́tu ‘quick, quickly, readily, hurriedly’; k̓ɨmsak̓ɨ́msa ‘quickly, of quick tempo’; lɨkɨ́p ‘suddenly, quickly, inadvertently’; lɨkplɨ́kp ‘swift, zigzagging’.