Vegetables

šapátwani ana k̓ʷapɨ́n ittáwax̣ɨnx̣a ‘mixed things which grow’.