Year

anwíčt; c̓áat anwíčt ~ cáˀat anwíčt ‘new year’; ayáyani čɨ́mti anwíčt ‘happy new year!’; uynáapt anwíčt ‘seven years’; anmíwit ‘beginning of winter or year’.