-am

Times. lísxam ‘once’; nápam ‘twice’; mɨ́tam ‘three times’; pínapam ‘four times’; páx̣am ‘five times’; mɨ́laam ‘how many times?’. [NP /-hem/.]