-ayt

Out. qáx̣ayt ‘fall out’; x̣nɨ́mayt ‘dig out’. See -nayt.