čáyn

Rot. ičáyna ‘it rotted’; ičáyša nɨkʷɨ́t ‘the meat is rotting’; ɨmačáywi ‘talk bad, gossip’; tamáčayč ‘holler around, have a good time’; čáyni ‘rotten, rotted’. [NE c̓ɨsc̓ɨ́si; NP /máci/.]