čqún

Have something in the eye. ičqúna ‘he got something in his eye’; čqúnaaš łɨ́łx̣ki ‘I got dirt in my eye’; láčquk ‘be smoky’. [Cf. perhaps NP /tq̓óqniˀns/ ‘blinded in one eye’.]