háašt

Breathing, breath. k̓ʷałanáwašamaš inmíyaw háaštyaw kumaš k̓ʷałanáwaša inmíyaw waq̓íšwityaw ‘thank you for my breath and thank you for my life’; kʷɨ́nkita kú ku pɨnmíin áwinana háašt kɨ́tu ‘because of that then her breath went quickly indeed’; kyáak háašt ‘clean breath, clear air’; mɨlá háašt ‘bad breath, polluted air’. [NP héesin /hésnt/.]