í-

Emphatic. Frozen in ín ‘I’; ím ‘you’; íčɨn ‘to this’; íkʷɨn ‘to that’; ímɨn ‘where to?’; ičiškíin ‘in this language’. Largely productive in NW: čáwnaš átq̓ix̣ša ikuunák áyatnan ‘I do not want that exact woman’ (Jacobs 1929:224:8); cf. kuunák Spilyáy itk̓ína ‘Coyote watched that’ (Jacobs 1929:230:14). [NP /ˀí-/ with 1st person, /ˀi-/ with 2nd and 3rd person and interrogative pronouns.]