kušúu

Pig, hog, pork, Sus scrofa. pináˀišq̓ukayitanam wɨx̣á kušuunmíki apɨ́x̣ki ku kúušx̣i apáp ‘you should anoint your feet with pig skin (bacon rind) and similarly your hands’; kusúkusu ‘piglet’. Also huq̓húq̓. [NP /hoq̓hóq̓/; kušúu is French cochon via Jargon.]