máy-

In the morning. imáywiyanawiya ‘he arrived in the morning’; imáynačipšiya ‘she vomited while crying in the morning’; pamáywɨšinx̣a ɨščɨtpamá kutkutłáma ‘the road workers move around in the morning’; imáytamačipšiya ‘he vomited lying down in the morning’; máytkʷata ‘eat breakfast’; máywaqitn ‘look for in the morning’; máywina ‘go in the morning’. [NP /méy-/.]