-pan

Locative case. mɨ́łpan iwá ‘what time is it?’; ataš kú wiyákʷštikɨnx̣ana túpan łq̓íwitpa ‘when we used to do wrong in some playing’; ku ánč̓ax̣i anam k̓ʷapɨ́n muláytta kunam ánkaštkta túpan síilpa ‘and again that which you will boil you’ll tie in any cloth’; mɨ́łpan iwá ‘what time is it?’.