qásu-

While riding (on horse or conveyance). qásunayti ‘ride along’; qásuninn ‘ride here and there’; qásunknik ‘parade around’; qásutunik ‘ride upstream’. [NW x̣ásu-; NP /wúule-/