yúuk

Over there, yonder. itkʷáyiša yúuk ílukas ‘the tree (or wood) is lying over there’; čáwnam c̓áa yúuk kʷná tkʷátata ‘you shouldn’t eat near there yonder’; yúuk iwšá ‘it is lying over there’; yúuk iláwša k̓usik̓úsi ‘the dog is lying over there’. [Ablaut variant of NP yóx̣ /y´qʷ/ ‘that’.]