-a

Past tense. iwiyánawiya ‘he arrived’; ataš kú ttáwax̣šana kuš áq̓inunx̣ana ‘when we were growing up I used to see them’. [NP /-e/; cf. archaic indicative -a.]