áwqala-

Rolling. áwqalalayti ‘roll, roll along’; áwqalaličalwi ‘roll down’. [NE áwx̣ala-; NP /húx̣elen/ ‘roll’.]