áwqalalayti

Roll, roll along. áwqalalaytiša pšwá ‘the rock is rolling down the hill’; áwqalalaytiša k̓píit ‘the ball is rolling along’; pašapáˀawqalalaytix̣ana ‘they would make it roll along’; šapáˀawqalalayti ‘go bowling’. [NE awqalaláyti; NW awqalaláti; NP /húx̣elen/ ‘roll’.]