i-

Third person nominative pronominal. iwačá ‘he/she/it was’; iwínaša pt̓íits ‘the girl is going’; iwiyánawiya wínš ‘the man arrived’; iwáp̓aša tílaaki ‘the woman is weaving’; iq̓ínuša wawúkyana ‘he/she sees the elk’; iq̓ínušaaš wawúkyanɨm ‘the elk sees me’; ku ipápaničɨnx̣ana ana mɨná ‘and they would bury one another anywhere’. [NP /hi-/.]