mɨš-

With the ear, in hearing. mɨšayáya ‘be happy hearing’; mɨškʷyámk ‘believe’; mɨšqítwa ‘pay attention’; mɨššúkʷa ‘understand’; mɨštamánwi ‘understand’; mɨštk̓ʷɨ́k ‘remember correctly’; mɨšyú ‘ear’. [NP /ms-/.]