šá-

With a cutting instrument. šáˀanakʷ ‘cut away’; šák̓ʷik ‘notch’; šánaq̓i ‘finish cutting’; šáq̓tč ‘plough’; šáq̓x̣ ‘tear, cut’; šáqʷɨnk ‘behead’; šáƛ̓aak ‘cut off’; šáƛ̓iip ‘cut off, slice off’; šáx̣aap ‘saw’; šáx̣ƛ̓k ‘cut’. [NP /ˀce-/, /ˀse-/.]