xaslú

Star. ana kú iwá c̓áac̓aa xaslú alxayxmíyaw ku ác̓aasa pɨnmíin háašt ‘when the star is close to the moon he is dying’. [Y x̣aaslú; NP /x̣c̓yu/; both languages may share a common root, *xɨs ~ *x̣ɨs, with Sahaptin suffixing -lu and Nez Perce /-ˀyu/.]