xawí

Ripen (berries), mature (roots). áw ixawíša x̣nít ‘now the roots are getting mature’; ixawíša wíwnu ‘the huckleberries are ripening’; ix̣awíša x̣máaš ‘the camas is maturing’; xawiyáł ‘unripe’; xawit̓ál ‘June’; xawíyi ‘matured, ripe’. [Y x̣aawí; NP /laq̓i/ ‘ripen (of fruit)’.]