942 terms start with “w

wɨ́šyayt

Decorate with shells. iwɨ́šyaytša ámuški táatpas ‘she is hanging shells on her dress’.

wɨšyípx̣n

Move downstream. ku kʷɨ́ni pawšyípx̣ɨnx̣ana aš kʷná wačá inmí pšɨ́t ‘and from there they would move down where my father was’.