17 terms start with “

qʷ-

With the head. wáqʷnayč ‘bow the head’. See x̣ʷ-.

qʷ-

Packing on back. qʷnáčič ‘pack on the back’; qʷnáyti ‘pack along’; qʷɨnínn ‘pack around’.

qʷaˀíiš

Wealthy, rich. [NP qúuy̓s /quˀis/.]

qʷáaƛ

Burst apart; gradually coming undone, untied (Y). qʷáaƛ iwáynana ‘it burst apart’.

qʷɨ́č

Root in páqʷčk ‘plug in’; twáqʷčk ‘scrape hair off hide’. See x̣ʷɨ́ł.

qʷí

Good (of odors or taste), sweet. qʷí itíwaša latít ‘the flowers smell good’; iqʷiktpamá ‘perfume’.

qʷɨ́ł

Ablaut: K qúuł in x̣nɨ́mquułk ‘dig all the way through’ (Jacobs 1931:175). See x̣ʷɨ́ł.

qʷɨn

Decapitated. See qun.

qʷnáčič

Pack on the back. [NW qʷnáti; NP /ˀseep/.]

qʷnáyti

Pack along, pack on the back. ílukas iqʷnáytiša ‘he is packing wood’. [NW qʷnáti; NP /ˀseep/.]

qʷnaytitpamá

Pertaining to packing. qʷnaytitpamá k̓úsi ‘pack horse’.

qʷnínn

Pack around, wander with a pack. iqʷɨnínša ‘he is wandering around with a pack’; qʷɨninqʷɨninłá ‘peddler’.

qʷninqʷninłá

Peddler. Also wawˀataymałá.

qʷɨ́tn

Be stuck, be stalled. qʷɨ́tšaaš wɨx̣á ‘my foot is stuck (such as in mud)’; atumpíl iqʷɨ́tša mɨƛ̓ɨ́ƛ̓kpa ‘the car is getting stuck in the mud’; iqʷɨ́tna mɨƛ̓ɨ́ƛ̓kpa ‘he got stuck in the mud’; išapáqʷɨtna ‘he got him stuck in the mud’; páqʷtk ‘stick in’; tunáqʷtč ‘step on sharp object’. Ablaut: Y qʷáat ‘firmly affixed’. [NP /txc̓éˀk/.]

qʷɨ́tni

Stuck. atumpíl qʷɨ́tni iwá mɨƛ̓ɨ́ƛ̓kpa ‘the car is stuck in the mud’. [NE qʷɨtní; NP tuxc̓éˀkin̓ /txʷc̓éˀkiˀns/.]

qʷɨtqʷɨ́t

Stickers, thistle (Cirsium undulatum, C. canadense, C. vulgare). itunáqʷtča x̣lák qʷtqʷɨ́tpa ‘he stepped on a lot of stickers’; qʷɨtqʷɨ́t patátuwi ‘Englemann spruce (Picea engelmannii)’. [NP /t´tux/, elk thistle, Cirsium scariosum; /c´ckak/, Canadian thistle, C. canadense; NW mɨcc̓ɨ́paaš; NP /hesl´ps/ ‘Englemann spruce, Picea engelmannii‘.]

qʷɨ́ƛ

Loose, quickly loosened, untied. Y čáqʷɨƛk ‘loosen, take apart’. Ablaut: qʷáaƛ ‘burst apart’. See x̣ʷɨ́ł.