143 terms start with “k

kúułni

Satisfied, satiated, full. [NE kuˀúł; tnɨmní; NW & WS čiwátni; NP /hpst̓úy̓/.]

kušúu

Pig, hog, pork, Sus scrofa. pináˀišq̓ukayitanam wɨx̣á kušuunmíki apɨ́x̣ki ku kúušx̣i apáp ‘you should anoint your feet with pig skin (bacon rind) and similarly your hands’; kusúkusu ‘piglet’. Also huq̓húq̓. [NP /hoq̓hóq̓/; kušúu is French cochon via Jargon.]

kyáak

Clean. ku iwá kyáak wána ‘and the river is clean’; kyáak háašt ‘clean breath, clear air’. [NP /kyxk´yx/.]